Kutudan nöbetçi eczaneleri görmek istediğiniz ilçeyi seçiniz.
IPSALAIPSALA

Gelişmiş Arama

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 Yılı Faaliyet Raporu

Kategori  Kategori : Haber ve Duyurular
Yorumlar  Yorum Sayısı : 2
Okunma  Okunma : 1892
Tarih  Tarih : 12 Haziran 2012, 15:17

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 
T.C. EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI   2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 İPSALA BELEDİYESİ
2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
 
            İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri
            İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşadım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
            Bu süreç içerisinde görev alan ve bu görevlerin en iyisini yapmaya çalışan, değerli çalışma arkadaşlarımı ve personelimi kutluyorum.
            Hizmetlerimizi yürütürken belediye meclis, encümen ve personelimiz dışında dayanışma içinde olduğumuz sivil toplum örgütleri ile bireysel katkıda bulunan her kese teşekkür ediyorum, saygı ve minnetle anıyorum.
            Belediye olarak kanunlarda belirtilen görevlerimizi yerine getirirken, çağdaş dünyada bilinen belediyecilik ve yerel yönetim anlayışını da etkin kılmayı amaçlamaktayız. Çağdaş, huzurlu, mutlu ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarımız bütün hızı ile devam etmektedir. Bundan sonra da sizlerin destek ve gayretleri ile devam edecektir.
            Belediyemizin 2011 mali yılı faaliyet raporunu siz değerli meclis üyelerimizin takdir ve görüşlerine sunuyor, hepinize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum
 
I-GENEL BİLGİLER
 
 
A-   Misyon, Vizyon ve İlkelerimiz;
1-Misyonumuz;
 İpsala Belediyesi olarak misyonumuz; Sağlıklı bir nesil için çevre sağlığını ön plana alarak, temel görevlerimiz yanında sosyo-kültürel ve çağdaş hizmetler sunan güler yüzlü bir hizmet anlayışıyla İpsala halkının yaşam kalitesini yükseltmektir.
2-Vizyonumuz;
Çevremizde örnek ve öncü bir belediye olup, marka olarak gösterilebilen, ölçülebilir ve rasyonel hedefleri olan, huzurlu, güvenli, çağdaş kentleşme normlarına uygun, geçmişinden kopmadan İpsala halkının değerlerine saygılı, sağlıklı kent gelişimini sağlayarak hizmette lider bir belediye olmaktır.
3-İlkelerimiz;
·         Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olmak.
·         Çağdaş, katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet vermek.
·         Halka karşı hoşgörülü, güler yüzlü ve hızlı hizmet vermek.
·         Hizmette ayrım yapmayarak eşitliği gözetmek.
·         Çalışanların başarılarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanması.
·         Çalışanların özelliklerini bilir, yeteneklerinin gelişmesine imkân tanır, fikirlerine önem verir ve destekleriz.
·         Başarıya sınır koymaz, bu yolda emek harcayanlara fırsat tanır ve gelişmelerine olanak sağlarız.
·         Kendine güvenen, kararlı, tutarlı ve hakkaniyetli bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz.
·         Makul ve uygulanabilir kararlar alır ve bunları yerine getiririz.
·         Yapılan eleştirilere son derece saygılıyız. Önerileri değerlendirir ve uygun görülenleri uygulamaya koyarız.
·         Sürekli gelişim ve değişimden yana olmak.
·         Çalışma ve hizmet anlayışı ile lider olmak ve uygulamalar ile belediyecilik anlayışında lider olarak gösterilmek.
 
B-    Yetki ve Sorumluluklar
 
1- Görevleri
 
a)      İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
 
b)      Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; (Anayasa Mahkemesi tarafından esas hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.)  Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
 
 
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. (Anayasa Mahkemesi tarafından esas hakkında karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.)
 
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
 
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 
Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 
            2- Yetkileri
 
a)      Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 
b)     Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 
c)      Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
 
d)     Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 
e)      Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
 
f)       Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
 
g)      Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 
h)     Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 
i)        Borç almak, bağış kabul etmek.
 
j)       Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 
k)     Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 
l)        Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 
m)   Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
 
n)     Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 
o)      Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
 
p)     Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
 
 
     (ı) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır.
 
            Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 . maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
 
            İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
 
            Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
 
            Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75.  maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.           
 
 
 
C-    İdareye İlişkin Bilgiler
 
1-      Fiziksel Yapı
 
            Belediyemizin fiziki kaynakları, ilçe merkezinde Başkanlık, Özel Kalem,Kültür ve Sosyal İşler,İnsan Kaynakları,Mali Hizmetler, Yazı İşleri, Fen İşleri,İmar ve Şehircilik, Zabıta, Su İşleri, İlan, Su Arıza bölümlerinin bulunduğu hizmet binası, Köprü Mahallesinde İtfaiye hizmet binası,Lojman ve kapalı Garaj,Yine Köprü mahallesinde kullanılmakta olan sağlık Evi,Kapucu mahallesinde Mezbaha,Halı saha ve mezarlık,Saraçilyas Mahallesi Pazar yerinde Festival Alanı,Garaj ünitesi,Kapalı ve açık Pazar yeri ve iş yeri olarak kiraya verilen Serhat Pasajı, Düğün Salonu olarak kullanılan ve diğer kısımları iş yeri olarak kiraya verilen Cumhuriyet Pasajı,Dershane ve işyeri olarak kiraya verilen çarşı içi iş hanı,iş yeri olarak kiraya verilen şehir hamamı,Bir kısmı Kütüphane  olarak kullanılan,diğer kısımları Kasaplar Hali olarak kullanılan ve diğer kısımları iş yeri olarak kiraya verilen Hal binaları,Kahvehane ve öğretmen evi lokali olarak kiraya verilen işyeri,Bozkurt mahallesinde 1 Adet Depo Binası,İşyeri olarak kiraya verilen Soğuk hava deposu ve yine iş yeri olarak kiraya verilen Şişeleme tesisi(Tekstil Atölyesine çevrilen),Kapucu Mahallesin,Bozkurt Mahallesi,Köprü Mahallesi ve Çarşı içinde 2 adet olmak üzere toplam 5 Adet Park,İlçemiz mahallelerindeki 5 adet Çocuk Parkı, yine  ilçemizin Bozkurt mahallesindeki asri mezarlık,ilçemiz çeşitli yerlerinde 5 adet sondaj kuyusu,Bozkurt Mahallesinde 1 adet ayaklı 1 adet gömme olmak üzere 2 su deposu,köprü mahallesi drenaj kanalına bağlı 1 adet terfi istasyonu, 32 adet araç ve2 adet iş makinesinden oluşmaktadır.
 
      
2-      Örgüt Yapısı
 
Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. En son yapılan nüfus sayımına göre 8.033 nüfusa hizmet sunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemiz,1 Belediye Başkanı ,9 Meclis Üyesi, 2 Encümen Üyesi , 1 Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere ana hizmet [Yazı İşleri (Zabıta-İtfaiye-Mezbaha), Özel Kalem,Kültür ve Sosyal İşler,İnsan Kaynakları,Mali Hizmetler, Fen İşleri,İmar ve Şehircilik] birimlerinden oluşmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


İpsala Belediyesi Teşkilat Şeması
 
 
 
 
 
 
 

Kuruluş Şeması
 
 
 
 
 
 
 
 
3-      Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 
Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle database ile çalışan 2 adet Linux sunucunun üzerine kurulu Sampaş otomasyon, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu üzerinde kurulu Metafor otomasyon sistemi ve 1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2003 sunucu ve 1 Adet Anti virüs server sunucusu bulunmaktadır.
 
Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren 15000 kwa gess marka güç kaynağı sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır.
 
Bulunan bilgisayarların tamamı internet hizmeti alabilmektedir.
Ayrıca Belediye’nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren www.ipsala.bel.tr adı altında bir web sitesi bulunmaktadır.
 
Mevzuatla ilgili mahalli idare dernekleri tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılınmakta olup, internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler takip edilmektedir.
Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Şekil–1-‘de gösterilmiştir.
 
Radyal DiyagramBelediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-  İnsan Kaynakları
 
 
 
 
2011 Yılında İpsala Belediyesi Personel Durumu
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
5-Sunulan Hizmetler
                 Belediye Başkanlığımızca ilçemize ve ilçemizde yaşayan insanlara sunulan hizmetler Özel Kalem,İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,Mali Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere 7 Müdürlük tarafından yerine getirilmektedir. Buna göre;
 
                5.1-  2011 YILI ÖZEL KALEM
       
*3 Ocak 2011 tarihinden itibaren Özel Kalem Ödeneği’ni gerçekleştirmek üzere 1 Memur Personel eliyle yürütülmüştür.
1.      Belediye Başkanlık Makamı’nı ziyaret eden konuklara ziyaretlerinde, özel gün ve haftalar, bayram ve törenler sonrası Başkanlık Makamı’nı ziyaret edenlere içecek ikramı yapılmıştır.
2.      Yeni yıl dolayısıyla ilçemizde dar gelirli vatandaşlara  meyve dağıtılmıştır.
 
3.      Belediye Başkanlık Makamı’na yurtiçi – yurtdışı, birlik toplantılarına katılan konuklara, Belediyemiz hizmetlerinde çevre kamu kurum ve kuruluşlarından hizmetlerimize destek veren personele, ilçede göreve başlayan protokol üyelerine, Belediye Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu etkinliklerimizde yer alan kurum kuruluşlarca katılan görevlilere ve davetlilere ağırlamalar yapılmıştır.
4.       Belediye Başkanlık Makamı’na gelen konuklara yapılan toplantılarda (meclis, birlik) ve özel gün ve haftalarda gerçekleştirilen etkinlerde tüm katılımcıların ağırlanmaları için gerekli malzemeler alınmıştır.
5.      İpsala Spor Kulübü Başkanlığı’nın A Takımı ve Genç Takımı’nın ilçede gerçekleştirmiş olduğu maçlardan sonra futbolculara ve üst yöneticilerin ağırlamaları yapılmıştır.
6.      8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye Düğün Salonu’nda ilçe bayanlarına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Programı düzenlenmiştir.
7.      8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 21/12/2011 tarihinde düzenlenen Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Eğlence Gecesi ve 28/12/2011 tarihinde Belediye Personeline verilen Performans Yemeği müzisyen bedeli ödenmiştir.
8.      Özel gün ve haftalarda ve Ulusal Bayramlarda halkımıza, öğrencilere ve protokol üyelerine dağıtılmak üzere 2000 adet Atatürk Rozeti alınmıştır.
9.      Resmi tören ve bayramlarda ve festivalde cadde, meydan ve sokaklara asılmak üzere Belediye Logolu kırlangıç model (50x200 ebadında 50 adet), Ata Resimli Kırlangıç Türk Bayrağı (50x200 ebadında 100 adet), Ata Resimli Türk Bayrağı (50x75 ebadında 600 adet), ilçemiz dört yolunda bulunan direklere asılmak üzere Paraşüt Kumaşlı Türk Bayrağı (4x6 ebadında 6 adet), pres vakumlu makam Türk Bayrağı (1x1.50 ebadında 1 adet), Ulusal Bayramlarda Ata Posterli Bayrak (70x105 ebadında 50 adet), Terilen Türk Bayrağı (50x75 ebadında 50 adet), Festival Alanı, Cumhuriyet Meydanı, cadde ve sokaklarda (20x30 ebadında 600 metre), Türk Bayrağı (15x22.5 ebadında 1 adet) Flama (1x1.5 ebadında 96 adet), Ata Bayrağı Kırlangıç (50x200 ebadında 50 adet), Dörtyol mevkiinde iki adet direkte kullanılmak üzere (4x6 ebadında 10 adet), Belediye Logolu Bayrak (50x75 ebadında 455 metre) alınmıştır.
10.  Her yıl geleneksel olarak Belediye Başkanlığımız ve Kurtuluş İlköğretim Okulu işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonrasında ortaklaşa olarak düzenlenen ve İpsala Meslek Yüksek Okulu arkasında bulunan yeşil alanda yapılan Uçurtma Şenliği’nde ve Atatürk İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salonu’nda Belediye Başkanlığımız tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası’na katılanlara 150 adet katılım belgesi, 250 adet karton şapka, 12 adet plaket, 9 adet madalya ve 75 adet afiş yaptırılmıştır.
11.  21 – 24 Nisan 2011 tarihleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Makedonya’dan ilçemize gelen 11 erkek, 14 kız toplam 25 çocuk, 16 müzisyen ve üst yönetici ve 2 tercümanın ağırlamaları yapılmıştır.
12.  Belediye Başkanlık Makamınca, özel gün ve hafta, resmi bayram etkinliklerinde kamu kurum ve kuruluşlarına, ilçemizde faaliyet göstermek amacıyla açılan özel işletmelere açılış günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmiştir.
13.  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Kurban Bayramı nedeniyle Belediye Personeline piliç dağıtılmıştır.
14.  Belediye Başkanlığı’nın 2009 – 2010 yıllarını kapsayan (belediye hizmetlerini içeren) 1020 adet Çalışma Kitapçığı bastırılmıştır.
15.  İlçemiz halkının yaptığı evlenme, sünnet düğünlerinde ve vefat edenlerin cenaze törenlerine gönderilmek üzere 3 adet sabit çelenk alınmıştır.
16.  Başkanlık Makamı’na gerekli olan her türlü kırtasiye malzemesi alımları yapılmıştır.
17.  İlçemizde, bayram ve törenlerde okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül olarak verilmek üzere kırtasiye malzemesi alınmıştır.
18.  19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri için, ilçemiz Şehit Er Mustafa AYDIN Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin gösterilerinde kullanılmak üzere 15 adet step tahtası yaptırılarak; okul müdürlüğüne teslim edilmiştir.
19.  Çeltik (Pirinç) Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine katılan Bulgaristan Halk Oyunları Ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçıları, Saz Ekibi ve yurtdışından katılan basın mensuplarının konaklamaları yaptırılmıştır.
20.  İlçemiz yerel basın mensuplarına ve mahalle muhtarlarına belediye hizmetleri bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
21.  Keşan Önder Gazetesi ve Tekirdağ Kent Haber Gazetesi’ne 2011 yılında abone olunmuştur.
22.  İlçemizde vefat edenlerin evlerine gönderilmek üzere lokma yaptırılmıştır.
23.  1 Haziran 2011 tarihinde İpsala Meslek Yüksek Okulu’na 700 kişilik ve 8 Haziran 2011 tarihinde İpsala Anadolu Lisesi’ne 300 kişilik olmak üzere mezuniyet törenlerinde dağıtılmak üzere etli pilav yaptırılmıştır. Pilavların ikramı için gerekli malzemeler alınmıştır.
24.  5 Haziran 2011 tarihinde Ulusal Egemenlik Ormanı’nda geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Hıdrellez Eğlencelerine katılan protokol üyelerine ve çevreden gelen misafirlerin ağırlamaları için malzeme alınmıştır.
25.  Regaip Kandili’nde ilçemiz halkına dağıtılmak üzere peynir helvası alınmıştır.
 
26.  İpsala Spor Kulübü Satranç Takımı’nın 03.06.2011 – 10.06.2011 tarihleri arasında katılmış olduğu Konya’da yapılan Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda, takımın Konya’da’ki giderleri  Başkanlığımızca karşılanmıştır.
27.  Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Belediyemizi temsil edecek olan amatör 2 pehlivana kispet yaptırılmıştır.
28.  Beraat Kandili’nde ilçemiz halkına dağıtılmak üzere 2000 adet simit yaptırılmıştır.
29.  Ramazan Ayı’nda iftarda patlatılmak üzere ramazan topu alınmıştır.
Belediye Başkanlığımıza ait İtfaiye Hizmet Binası üzerinde bulunan 2 adet daire yurtiçinden ve yurtdışından gelen konukların konaklaması için konuk evi haline getirilmiş ve dairelere gerekli malzemeler alınmıştır;
30.  Yeni yapılan Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu’nun yardım talebi üzerine konferans salonuna, sınıflarına, idari katına, bilgisayar ve elektronik tarım laboratuarına perde ve tül perde yaptırılmıştır.
31.  Belediye Başkanlığı’na basılı yayın alımları yapılmıştır.
32.  Dini bayramlarda, asri mezarlıklarda mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlara ve Ulusal Bayramlarda bayram kutlama protokol üyelerine ikram edilmek üzere çikolata alınmıştır.
33.  Belediye Başkanlık katı ve belediye hizmet binasına resim tablosu yaptırılmıştır.
34.  Başkanlık Makamı’nda kullanılmak üzere 1 adet laptop alınmıştır.
35.  Belediye Başkanlığımız etkinlikleri için kullanılmak üzere yaptırılmış olan şövaleleri asmak için askı yaptırılmıştır. (Belediye Hal Binaları üstünde bulunan binaya.)
36.  Özel gün ve haftalar, belediye hizmetleri billboard afişi, raket pano afişi ve bayram davetiyesi tasarımları yaptırılmıştır.
37.  İpsala Meslek Yüksek Okulu açılışına törenine katılan protokol üyelerine plaket yaptırılmıştır.
38.  Özel gün ve haftalar dolayısıyla dini, ulusal bayramlar ve yılbaşı resmi davetiyeleri için zarf bastırılmıştır.
39.  Ulusal Bayramlarda, ilçemiz okulları öğrencilerinin folklor gösterileri için davul – zurna ekibine davul – zurna çalma bedeli ödenmiştir.
40.  20 Kasım 2011 tarihinde İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 89’uncu yıldönümü kutlamalarında halkımıza ikram edilmek üzere 2000 kişilik etli pilav yaptırılmıştır. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun temsili canlandırılması için av malzemeleri alınmıştır. 20 Kasım 2011 tarihinde Kurtuluş Bayramı etkinliklerinde kesilmek üzere 1 adet koç kurban alınmıştır.
41.  Belediye hizmet binasına, belediyenin tanıtımı için girişe kurulan LED Ekran Monitör ve komple masa bilgisayarı ve full hd televizyon alınmıştır.
42.  Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Projesi işbirliği protokolü kapsamında öğrencilerin ağırlamaları gerçekleştirilmiştir.
43.  Belediye Düğün Salonu Gelin Odasına mefruşat alınmıştır.
44.  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kurban Bayramı ve Kurtuluş Bayramı etkinliklerinde balon süsleme (75 metre), palyaço gösterisi, baskılı balon (2000 adet), sandalye giydirme (500 adet) hizmet alımı yapılmıştır.
45.  İpsala Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Grubu’nun çalışmalarını yürütmek üzere mefruşat alınmıştır.
46.  Belediye hizmet binasında kullanılmak üzere çay kazanı alınmıştır.
47.  28.12.2011 tarihinde Belediye Meclis Üyeleri, memur ve işçi personeline performans yemeği verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
.2-  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 
2011 YILI  İPSALA BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU
 
 
İpsala Belediyesi Norm Kadro Dağılımı
 
 
D6
 
(15 000-19 999)
ADET
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
1
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
1
 
 
DİĞER MÜDÜRLER(*)
3
 
 
AVUKAT
1
 
 
ŞEF
7
 
 
 
 
İDARİ PERSONEL(**)
14
TEKNİK PERSONEL(**)
11
SAĞLIK PERSONELİ(**)
2
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)
3
 
 
İTFAİYE ÇAVUŞU
1
İTFAİYE ERİ
9
 
 
ZABITA AMİRİ
1
ZABITA KOMİSERİ
2
ZABITA MEMURU
12
 
 
MEMUR KADROLARI TOPLAMI
71
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İpsala Belediyesi Çalışan Dağılımı
 
Memur Çalışan :  31       Kadrolu İşçi Çalışan : 16    Sözleşmeli Personel : 5
 
Çalışan Kadın Memur           : 4       Çalışan Erkek Memur          : 27
 
Çalışan Kadın İşçi                 : 1       Çalışan Erkek İşçi                : 15  
 
Çalışan Kadın Sözleşmeli     : 4        Çalışan Erkek Sözleşmeli   : 1  
 
 
İpsala Belediyesi Memur Personeli Eğitim ve Yabancı Dil Dağılımı
 
 
İlkokul      Ortaokul        Lise          Yüksekokul        Fakülte          Yabancı Dil
 
    1                9                 13                 8                        -                        -      
 
İpsala Belediyesi Personel Unvan Dağılımı
ÜNVAN
 
DOLU
BOŞ
SÖZLEŞMELİ
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
1
 
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
1
 
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
1
 
 
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
1
 
1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
2
 
2
 
 
 
 
DİĞER MÜDÜRLER(*)
2
1
 
DOKTOR
 
1
 
AVUKAT
 
1
 
VETERİNER
1
 
 
ŞEF
 
7
 
 
 
 
 
İDARİ PERSONEL(**)
12
2
 
TEKNİK PERSONEL(**)(ÇEVRE SAĞLIK TEKNİKERİ)
1
10
1
SAĞLIK PERSONELİ(**)(HEMŞİRE)
1
 
1
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)
 
3
 
İTFAİYE AMİRİ
1
 
 
İTFAİYE ÇAVUŞU
 
1
 
İTFAİYE ERİ
7
2
 
 
 
 
 
ZABITA AMİRİ
1
 
 
ZABITA KOMİSERİ
 
2
 
ZABITA MEMURU
3
9
 
 
 
 
 
MEMUR KADROLARI TOPLAMI
35
39
 
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI
16
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belediye Başkanlığımızda Norm Kadro standartlarına uygun olarak 74 memur, 36 kadrolu işçi olmak üzere 110 adet kadro verilmiştir. Çalışan Memur sayısı 31, Kadrolu İşçi sayısı 16,
Sözleşmeli Personel sayısı 5 olup, toplam 59 kadro boş olup,  39 adet boş memur ve 20 adet boş işçi kadrosu mevcuttur.
 
Müdürlük Bütçesi                                  Toplam Harcanan
2.809.013,00 TL.                                       2.582.970,07 TL.
 
2011 Yılında Görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri
2011 Mali Yılında Memur ve İşçi Personelinden emekliye ayrılan olmamıştır.
2011 Yılında Sunulan Hizmetler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 118 adet gelen evrak kaydedilmiş ve 255 adet yazı yazılmıştır.
 
2011 Yılında Belediye Başkanı Yurt içi ve Yurt dışı toplantı,davet,kongre,sempozyum, Belediye Birlikleri Meclis ve Encümen Toplantıları,festival ve çeşitli etkinliklere katılmış, Ayrıca Belediye Personeline 1 adet Hizmet içi Eğitim Semineri düzenlenmiş, 77 adet eğitim seminerine katılım gerçekleştirilmiştir.
5.3-  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ    
          Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevleri 2 adet görevli memur personel eliyle yürütülmüştür.
1.      Çocuklara yönelik olmak üzere 3 adet, yetişkinlere yönelik olmak üzere 5 adet tiyatro ve ilköğretim öğrencilerine yönelik Karagöz ve Hacivat Kukla Gösterisi getirildi.
 
 
2.      Müdürlük işlemlerinde, kültürel ve festival faaliyetlerimizde kullanılmak üzere her türlü kırtasiye malzemesi alındı.
3.      İlçemizde 2011 yılında vefat eden 5 kişiye ailelerinin maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kefenlik malzeme ve 2 kişiye mezar tahtası alınmıştır. 1 kişiye mezar yeri kazdırılmıştır. Vefat edenleri yıkamak üzere cenaze aracına tüp alınmıştır. 06/05/2011 tarihinden itibaren ilçemizde vefat eden vatandaşların evlerine lokma gönderilmesi için lokma malzemesi alınmış ve lokma işçiliği yaptırılmıştır. 2011 yılında ilçemizde 36 kişi vefat etmiş olup; Zabıta Komiserliği tarafından vefat edenlerin evlerine lokmalar götürülmüştür.
4.      Köprü Mahallesi’nde Belediyemize ait olan Sağlık İstasyonu’nda kullanılmak üzere her türlü temizlik malzemesi alınmıştır. Sağlık İstasyonu’nda görev yapan 1 adet sözleşmeli hemşire tarafından şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon vb. durumlarda kullanılan her türlü medikal malzeme alınmıştır. Ayrıca Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 4 günü ilçemiz mahallerinde şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon vb. hizmeti veren sözleşmeli hemşire ve hasta nakil aracı için de her türlü medikal malzeme alınmıştır.
¨      Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetleri bünyesinde ilçemiz mahallerinde düzenli olarak 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında Belediye Hasta Nakil Aracı ve görevli Sözleşmeli Hemşire ile yapılan sağlık taramalarının sonuçları aşağıdadır:
KAPUCU MAHALLESİ
¨      Şeker Ölçümü yapılan kişi sayısı     :  320
¨      Tansiyon Ölçümü yapılan kişi sayısı: 372
¨      Pansuman yapılan kişi sayısı : 2
¨      Enjeksiyon yapılan kişi sayısı: 3
¨      Toplamda gelen kişi sayısı    :423
SARAÇİLYAS MAHALLESİ
¨      Şeker Ölçümü yapılan kişi sayısı     :  193
¨      Tansiyon Ölçümü yapılan kişi sayısı: 288
¨      Pansuman yapılan kişi sayısı            : 1
¨      Enjeksiyon yapılan kişi sayısı          : 3
¨      Toplamda gelen kişi sayısı               : 304
BAYRAMBEY MAHALLESİ
¨      Şeker Ölçümü yapılan kişi sayısı     :  150
¨      Tansiyon Ölçümü yapılan kişi sayısı: 140
¨      Pansuman yapılan kişi sayısı            : 6
¨      Enjeksiyon yapılan kişi sayısı           : 4
¨      Toplamda gelen kişi sayısı                : 173
TOKİ KONUTLARI
¨      Şeker Ölçümü yapılan kişi sayısı     :  206
¨      Tansiyon Ölçümü yapılan kişi sayısı: 287
¨      Pansuman yapılan kişi sayısı            : 1
¨      Enjeksiyon yapılan kişi sayısı          : 4
¨      Toplamda gelen kişi sayısı               : 303
KÖPRÜ MAHALLESİ
¨      Şeker Ölçümü yapılan kişi sayısı     :  236
¨      Tansiyon Ölçümü yapılan kişi sayısı: 274
¨      Pansuman yapılan kişi sayısı            : 5
¨      Enjeksiyon yapılan kişi sayısı           : 2
¨      Toplamda gelen kişi sayısı                : 316
BOZKURT MAHALLESİ
¨      Şeker Ölçümü yapılan kişi sayısı     :  279
¨      Tansiyon Ölçümü yapılan kişi sayısı: 360
¨      Pansuman yapılan kişi sayısı            : 3
¨      Enjeksiyon yapılan kişi sayısı           : 1
¨      Toplamda gelen kişi sayısı                : 387
SAĞLIK İSTASYONU
¨      Şeker Ölçümü yapılan kişi sayısı     :  907
¨      Tansiyon Ölçümü yapılan kişi sayısı: 1.661
¨      Pansuman yapılan kişi sayısı            : 404
¨      Enjeksiyon yapılan kişi sayısı          : 1.181
¨      Toplamda gelen kişi sayısı               : 3.316
 
¨      01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında sağlık hizmetleri bünyesinde toplamda 2.291 kişiye şeker ölçümü, 3.382 kişiye tansiyon ölçümü, 422 kişiye pansuman, 1.198 kişiye enjeksiyon yapılmıştır. Toplamda 5.222 kişiye hizmet verilmiştir.
¨      Hasta nakil aracı ile mahallelerde yapılan sağlık taramasında, bir çok vatandaşımızın şeker ve tansiyon hastası olduğu belirlenerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri yapılmıştır.
 
5.      Belediyemiz Sağlık İstasyonu’nda kullanılmak üzere 1 adet elektrikli soba ve klima alınmıştır.
6.      İlçemizde simit satanları teşvik etmek amacıyla 2 adet simit arabası alınmıştır. Dar gelirli vatandaşlarımıza gelir sağlamaları için verilmiştir.
7.      Belediyemizin 2011 yılında kültürel ve sosyal etkinlikleri çerçevesinde 02.01.2011 – 19.03.2011 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu satranç eğitimi için 1 adet manyetik satranç tahtası ve 20 adet plastik kare masa ve satranç takımı malzemeleri alınmıştır. Satranç eğitimini veren eğitmene ücret ödenmiştir.
 
 
8.      14 Şubat 2011 Mevlid Kandili sebebiyle 1400 adet simit alınarak ilçemiz halkına dağıtılmıştır.
9.        İpsala Spor Kulübü Başkanlığı Genç Takımı’na spor malzemesi alınmıştır (Maç topu 1 adet, kemikli 20 adet, tozluk 20 adet, kaleci eldiveni 2 adet, kaleci pantolonu 2 adet, futbolcu kramponu 20 adet). Ayrıca, İpsala Spor Kulübü Başkanlığı’nın 2010 – 2011 liginde deplasman maçlarında, futbolcuları ve teknik heyeti taşımak üzere araç kiralanmıştır (2,200 TL). İpsala Spor Kulübü futbolcularına resmi tören ve maçlarda kullanılmak üzere 25 takım eşofman alınmıştır. İpsala Spor Kulübü Başkanlığı’nın 2011 – 2012 liginde 1’inci yarıyıl deplasman maçlarında futbolcuları ve teknik heyeti taşımak üzere araç kiralanmıştır (1,450 TL).
 
10.  Kültürel faaliyetlerimiz için kullanılmak üzere, 2 takım seyyar ses sistemi alınmıştır. 1 adedi ilçemiz Serhat İlköğretim Okulu’nun etkinliklerinde kullanılmak üzere  verilmiştir.
11.  İlçemizde özürlü, yaşlı ve yardıma muhtaç kişilere talepleri doğrultusunda periyodik aralıklarla 74’ü iaşe, 13’ü ilaç alımı yardımı olarak yardım yapılmıştır. 2011 yılında hiçbir sosyal güvencesi ve geliri olmayan muhtaç kişilere dağıtılmak üzere 53.890 adet ekmek yardımı yapılmıştır. Aylık ortalama olarak 170 kişiye 30’arlık ekmek fişi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
12.  İlçemizde fakir ve yardıma muhtaç kişilere dağıtımı yapılmak üzere, Belediye Hal Binaları üzerinde bulunan eski başkanlık lojmanında bir oda giysi bankası haline getirilmiştir. Vatandaşlardan gelen giysiler burada toplanarak giysilerin konulması için askılık ve raf yaptırılmıştır. Giysi bankasında eşyaların düzenlenmesi için gerekli olan malzemeler alınmıştır (poşet, elbise askısı vb). İhtiyaç sahiplerine talepleri doğrultusunda giysi bankasında toplanan giysiler verilmiştir.
13.  İlçemizin ve Belediyemizin televizyonda tanıtımları yaptırılmıştır (International Basın TV Yayın Yapımcılık ve Haberler Ajansı Star TV).
14.  İlçemizde bulunan Cumhuriyet Anaokulu, Şehit Polis İbrahim SEVER İlköğretim Okulu, Serhat İlköğretim Okulu ve Kurtuluş İlköğretim Okulu anasınıflarında eğitim gören kız ve erkek öğrencilere, oyun saatlerinde kullanmaları için bebek ve araba alınmıştır. Şehit Polis İbrahim SEVER İlköğretim Okulu, Kurtuluş İlköğretim Okulu, Serhat İlköğretim Okulu, İpsala Anadolu Lisesi ve Şehir Er Mustafa AYDIN Çok Programlı Lisesi’nde okuyan maddi durumu yetersiz olan ve talepte bulunan öğrencilere 2011 – 2012 Eğitim – Öğretim yılında kırtasiye ve giyim malzemesi alınmıştır.
15.  Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin, meslekî görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla Çorlu ve Çerkezköy’e araç kiralanmıştır.
16.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanlığımız tarafından 24 Nisan Günü Çocuk Şenliği yapılmış olup; şenlik için şişme oyun grubu ve animasyon gösterisi hizmeti alınmıştır.
17.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Başkanlık Makamını temsilen gelen öğrencilere ve öğretmenlerine verilmek üzere kol saati alınmıştır.
18.  22 – 23 Nisan tarihleri arasında Belediye Başkanlığımızca düzenlenen 1’inci 23 Nisan Satranç Turnuvası’nda, 18 – 19 Mayıs tarihleri arasında Belediye Başkanlığımızca düzenlenen 1’inci 19 Mayıs Satranç Turnuvası’nda ve 12. İpsala Çeltik (Pirinç) Kültür ve Sanat Festivali’nde yapılan Satranç Turnuvası’nda görev alan hakemlere ücret ödenmiştir.
19.  11. Çeltik (Pirinç) Kültür ve Sanat Festivali Satranç Turnuvası, organizasyona verilmiş olup ücreti ödenmiştir.
20.  Belediye Başkanlığımızın 2009 – 2010 yıllarını kapsayan hizmetlerinin yer aldığı Çalışma Kitapçığı tasarımı, 12. İpsala Çeltik (Pirinç) Kültür ve Sanat Festivali davetiyesi, zarfı ve yarışma afişleri; ayrıca tüm özel gün ve haftaların billboard ve raket pano afiş tasarımları, bayram ve yeni yıl davetiyesi tasarımları yaptırılmıştır.
21.  İpsala Anadolu Lisesi, Şehit Er Mustafa AYDIN Çok Programlı Lisesi ve Serhat İlköğretim Okulu öğrencilerinin folklor gösterilerinde kullanılmak üzere folklor kıyafeti alınmış olup Belediye Başkanlığı’nca okul müdürlüklerine zimmetle teslim edilmiştir.
22.  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 22 PD 930 plakalı Hasta Nakil Aracı’nın her türlü tamir ve bakımları yaptırılmıştır.
23.  2011 yılında 14 – 18 Eylül tarihleri arasında 12. İpsala Çeltik (Pirinç) Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirilmiş olup; festival organizasyonu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği açık ihale usulü ile yapılmıştır. İhale bedeli KDV dahil 146.910,00 TL’dir. Geleneksel hale gelen İpsala Çeltik (Pirinç) Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yıl 12’ncisini düzenledik. 14 – 18 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz festivalde sanatçı konserleri, folklor gösterileri, paneller, yarışmalar, toplu nikah ve sünnet şöleni, futbol karşılaşmaları yer aldı.
       YARIŞMALAR
·         Kurbağa YarışmasıBisiklet Yarışması
·         Hulo – Hop Yarışması
·         Resim Yapma ve Boyama Yarışması
·         Şiir Okuma Yarışması
·         Satranç Turnuvası
·         Kros Yarışması
·         Dört Kategoride Pirinç Yemekleri Yarışması
·         Trap ve Sket Yarışması
·         6-12 yaş grubu çocuk defilesi
FOLKLOR GÖSTERİSİ YAPAN GRUPLAR
·         Tekirdağ Belediyesi
·         Büyükçekmece Belediyesi
·         Edirne Belediyesi
·         Keşan Belediyesi
·         İpsala Şehit Er Mustafa AYDIN Çok Programlı Lisesi
·         Hacıköy İlköğretim Okulu
·         Yunanistan Yassıköy Belediyesi
·         Gümülcine Türk Gençler Birliği
PANELLER VE KONUŞMACILAR – SERGİLER
·         Dünden Bugüne Çeltik Üretimi ve Tarım Ekonomisinde Çeltiğin Yeri. Konuşmacılar: Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Görevlisi, Dr. Necmi BEŞER – Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü, Dr. Halil SÜREK – Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü.
·         Dünden Bugüne İpsala. Konuşmacı: Prof. Dr. Engin BEKSAC – Trakya Üniversitesi.
·         İpsala’nın T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde bulunan Osmanlı Arşivi’nde yer alan belgelerden 50 tane belgenin sergisi.
FUTBOL KARŞILAŞMALARI
·         Halı Saha Futbol Turnuvası’na 27 takım katıldı. Aliçopehlivan Dikmen Tarım – Esetçe United arasında Halı Saha Futbol Turnuvası Final Maçı yapıldı.
·         İpsalaspor – Yunanistan Yassıköy arasında Sezon Açılış Maçı.
KONSER VEREN SANATÇILAR
·         Yunanistan Gümülcine Türk Gençler Birliği – Gölge Sakinleri Grubu
·         Yunanistan Şapçı – Yankı Grubu
·         Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu – Yeşim BİRGİN, Sebati BALKAN
·         Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu – Aynur ERDOĞAN
·         Macaristan – Kalloy Molnar Peter ve Grubu
·         Türk Halk Müziği Sanatçısı Mine GEZ
·         Kıraç
·         İpsala UnderCat Türkçe Rap Grubu
·         Emre AYDIN
SHOW GRUPLARI
·         Ersin Show Grubu
            Festival programında yer alan Halı Saha Futbol Turnuvası’na, Belediyemiz adına katılan Belediye Personeli’ne forma alınmıştır. Festival programının radyo ilanı yaptırılmıştır. Festival süresince sahne alan gruplara, katkı sağlayanlara, katılımcılara, yarışmacılara plaket, kupa, madalya ve tabak yaptırılmıştır. Festivalimizin ve ilçemizin tanıtımı için tanıtım rehberi, tanıtım broşürü, kağıt çanta ve tela çanta yaptırılmıştır. Festivalle ilgili genel afiş, yarışma afişleri, davetiye, program ve zarfları bastırılmıştır. Festival programımızda yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu Sanatçıları, Saz Ekibi’nin İstanbul’dan nakilleri için araç kiralanmış, konaklama ve ağırlamaları yapılmıştır. Festival etkinlikleri içerisinde yer alan Sünnet Şöleni’ne katılan 20 çocuğa, Evlenme Şöleni’ne katılan 2 çifte ve Yemek Yarışması’nda dereceye girenlere verilmek üzere çeyrek altın alınmıştır. Sünnet olan çocuklara sünnet sonrası kullanmaları gereken ilaçları alınmıştır. 5 gün süreyle festival konser alanına 2000 adet sandalye kiralanmıştır. Festival alanına koruma amaçlı bariyer sökme ve takma işçiliği yaptırılmıştır. Festivalin 1’inci günü geleneksel olarak katılımcılara ve halka 3000 kişilik pirinç pilavı, ayran ve zerde dağıtılmıştır. Davul zurna çaldırılmıştır. Festival süresince etkinliklerimize katılan konuklara, sanatçılara, folklor gruplarına ve kortejde halka dağıtılmak üzere karanfil alınmış; canlı ve cansız çiçek yaptırılmıştır. Festivalde 5 gün süreyle görev alan çevik kuvvet ekibinin konaklamaları sağlanmış ve yemekleri karşılanmıştır. Macaristan’dan gelen müzik grubu ve Yunanistan’dan gelen basın mensuplarının konaklamaları sağlanmış ve yemekleri karşılanmıştır. Festival alanına yapılan küçük stantlara elektrik malzemeleri alınmış; küçük ve büyük stantların elektrik giderleri ödenmiştir. Festival etkinliklerimiz içerisinde her yıl geleneksel olarak yapılan Trap Sket Yarışması için trap plakası ve av fişeği alınmıştır. Festivale katılan tüm konuklara, gruplara, yarışmacılara festival süresince çay, meşrubat vb. içecekler ikram edilmiştir.
24.  Belediyemiz cenaze taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin Ford Transit araç alınmıştır. Üst ekipmanları yaptırılarak ilçe halkının hizmetine sunulmuştur. Cenaze taşıma aracında kullanılmak üzere 2 adet tabut alınmıştır.
25.  İlçemizde ve ilçemiz dışında öğrenim gören, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kırtasiye malzemesi alınmıştır.
26.  İlçemiz kütüphanesinde kullanılmak üzere 2 adet tahta dolap yaptırılmıştır.
27.  Festival ve diğer etkinliklerimizde resim ve belge sergilerinde kullanılmak üzere 75 adet tahta şövale (resim sehpası) alınmıştır. Kargo bedeli ödenmiştir.
28.  İpsala’nın Osmanlı tarihinde yazılı olarak yer almış belgelerinin halkımıza sergilenmesi için belge tasarımı ve basımı yaptırılmıştır.
29.  23.10.2011 tarihinde Van’da meydana gelen deprem sebebiyle Van’da yaşayan çocuklara gönderilmek üzere 62 paket çocuk bezi alınmıştır. İlçemizde bulunan DSİ 114. Şube Müdürlüğü’nde konaklamak üzere Van’dan gelen ve ilçemiz okullarında öğrenim gören depremzede olan 21 öğrenciye eğitim ve öğretimleri için kırtasiye malzemesi alınmıştır.
30.  Belediyemiz bünyesinde, ilçemiz bayanlarına yönelik düzenlenen pilates sportif faaliyetleri için 20 adet pilates matı, 20 adet pilates bantı, 20 adet pilates topu alınmıştır.19/12/2011-12/04/2012 tarihleri arasında plates eğitimi çalışmalarına başlanmış olup eğitmene ücret ödenecektir.
 
5.4-  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 2011 Mali yılı içinde Yazı İşleri Müdürlüğünce 271 adet Daire Dışı Evrak Zimmeti,2075 adet Daire İçi Evrak Zimmeti,2059 Adet Posta Evrakı,4552 Adet Gelen Giden Dilekçe, kaydedilmiş ve ilgili servislere sevk edilmiştir,2011 mali yılı içinde Belediye Meclisi yasa gereği yapmış olduğu toplantılarda 74 adet Meclis kararı yazılmıştır. Belediye Encümeni yılı içinde yasa gereği haftada 1 defa olmak üzere toplanarak 120 adet Encümen kararı almıştır.
          Belediye İtfaiye Amirliğince 2011 mali yılında
        
2011 Yılı içinde Belediyemiz İtfaiye teşkilatı 1 İtfaiye Amiri,2 İtfaiye Şoförü,6 İtfaiye Eri ve 2 Adet Kadrolu işçi olmak üzere toplam 11 Personel ve 3 İtfaiye Aracı ile günün 24 saatinde görevli ve nöbetleşe olarak ilçe merkezi ve köylerinde çıkan yangınlara müdahale ederek halkın her türlü maddi ve manevi zararlarını en aza indirmeyi sağlayarak 2 ekip halinde çalışmaktadır. Bu çalışmalarının yanında ilçe merkezinin cadde, sokak, meydan ve yeşil alanlarının sulanmasını sağlamaktadır. Belediyemize ait umumi tuvaletlerinin ve fosseptik lagarlarının tıkanıklığı su basımı ile açılarak halkın mağduriyetleri önlenmiştir.
Bununla birlikte itfaiye amirliğince hidrolik merdivenli araç ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların baca temizliği ve Belediyemize ait hoparlörlerin arızaları onarılıp, vatandaşın cemiyet ilanlarının halka duyurulması sağlanmıştır.
Belediye İtfaiye teşkilatı 2011 yılında ilçemiz ve köylerinde çıkan 12 adet yangına gitmiştir.
 
        S.No.       Adı Soyadı               Yangın tarihi     Yangın Cinsi                     Mevkii
         1-           Mümin ÇEKİÇ          10.01.2011      Elektrik Tesisatı          Kapucu Mahallesi-İpsala
         2-           Ali DENİZ                 28.02.2011      Elektrik Kablosu        Bayrambey Mahallesi-İpsala
         3-           Muhsin ARAS           07.03.2011      Televizyon Tüpü         Bozkurt Mahallesi-İpsala
         4-           Halil İPEK                 01.01.2011      Soba’dan                    Ahır köy –İpsala
         5-           Fedai ÖRZ                 17.04.2011      Elektrik Tesisatı          Köprü Mahallesi-İpsala
         6-           Nazmi DEMİREL      14.04.2011      Bilinmiyor                  Köprü Mahallesi-İpsala
         7-           Nihat ERMUTLU      13.06.2011      Yıldırım Düşmesi       Köprü Mahallesi-İpsala
         8-           Ercan TOKAT            23.06.2011      Bilinmiyor                  Kapucu Mahallesi-İpsala
         9-           Mustafa  BOZ                        28.06.2011      Elektrik Aksamı         Sarıca ali Köyü-İpsala
        10-          Hüseyin AKAN         08.10.2011      Elektrik Kontağı         Kapucu Mahallesi-İpsala
        11-          Ayhan YERLİKAYA 06.12.2011    Oto Yangını               Londra Asfaltı-İpsala
       12-           Hüseyin SARIKAYA 14.12.2011    Ev Yangını                 Köprü Mahallesi-İpsala
 
         Belediye Mezbahasında  2011 mali yılında
 2011 yılında Belediyemiz Mezbahasında 39 adet büyük baş,80 adet küçükbaş olmak üzere 119 Adet hayvan kesimi yapılmıştır.
         Belediye Veterinerliğince 2011 mali yılında   
           2011 yılı içinde Belediyemize ait köpek barınağında Köpeklere,12 kuduz aşısı ve tümünün uyuz tedavileri yapılmış,42 Adet köpek kısırlaştırma ve 12 Adet köpek işaretleme (Küpe takma) yapılarak alındıkları ortama bırakılmıştır.
         Zabıta Komiser Muavinliğince 2011 mali yılında
        
Her ay 5393 Sayılı Kanunun 20.maddesine göre yapılmakta olan Meclis toplantılarına ile toplantıda alınan kararlar ile Belediyemiz Emlak Memurluğunca hazırlanan Arazi ve İşyerleri İhale ilanları halkın görebileceği kahvehanelere asılarak Zabıta marifetiyle ilanı yapılmıştır.
 
            Dönem içerisinde İlçemizde faaliyette bulunan fırın, lokanta, market, kuaför ve berberlerin Çevre Sağlık Teknisyenleri ile birlikte denetimi yapılarak eksik görülen hususlar hakkında işyerleri sahiplerine süre verilip bu süre içerisinde noksanlıkların giderilmesi sağlanmıştır. Yine her hafta ilçemiz Pazar yerinde Çarşamba günleri yapılmakta olan halk pazarında Zabıta teşkilatınca gerekli düzenleme yapılarak halkımızın rahatça alış-verişini yapması sağlanmaktadır. Bunun yanında pazarda satılan her türlü gıda ve diğer satışa sürülen ürünlerin etiket kontrolü yapılmaktadır.
 
            Belediyemiz Düğün salonunda 77 Adet (toplantı,genel kurul,tiyatro,düğün vs..) Festival alanında 24 Adet Köprü Mahallesi meydanında 9 Adet cemiyet yapılmış olup bu zaman zarfında Zabıta personelince gerekli denetim ve güvenlik önlemi alınmıştır.
 
            Belediyemiz Zabıta Komiserliğince dönem içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen 310 adet gelen evrak’a cevap verilmiş olup çeşitli konularda 159 adet giden evrak kaydı bulunmaktadır.
            Belediyemiz Zabıta Komiserliğince dönem içerisinde 45 Adet Sıhhi ve 11 Adet Gayri Sıhhi olmak üzere 56 Adet işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ruhsat verilmiştir.
 
            Belediyemiz Zabıta Komiserliğince çeşitli dönemlerde Zabıta Yönetmeliğine Aykırı davranış nedeniyle toplam 3 adet zabıt varakası düzenlenerek ilçe halkı ve esnafının bu konularda dikkati çekilmiş olup, Belediyemiz Encümenince alınan cezai yaptırım ile ilgili kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir. Ayrıca yılı içinde 270 Adet işyerinin tek tek denetimi yapılarak noksanlık görülen yerlerin 15 gün içinde noksanlıklarının gidermeleri için süre verilmiştir.           
            İlçe halkının huzur ve refahı için Nöbetçi Zabıta Memurları tarafından gerekli önlemler alınarak her hangi bir olumsuzluk anında gerekli işlem yapılarak bir üstü makama günlük rapor halinde bilgi verilmektedir,
            Her yıl Ocak ve Şubat Aylarında Her Nevi Ölçü ve Tartı Aletlerinin beyanları alınarak Temmuz Ayında muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır.
 
 
           
 5.5-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
1-İpsala ilçesi Kanalizasyon projesi
İlçemiz Kanalizasyon projesi etütleri İller Bankası aracılığıyla tamamlanmış olup 16.03.2010 tarihinde İller Bankasınca ihaleye çıkılmıştır.İhale sonucu 44.405,00TL bedel ile Laçin İnş.Har.Müh.San.Ltd.Şti.ile sözleşme İller Bankası tarafından imzalanmıştır.İpsala Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi  çalışmaları tamamlanmıştır.
2-Sayısal Hali Hazır Harita Yapım işi
Hali Hazır Harita yapım işi İller Bankası tarafından İhalesi Yapılmıştır. 26.700,00-TL bedel ile İhaleyi kazanan Aydınlar ve Çığır Harita ortak girişimi tarafından tamamlanmış olup Belediye Başkanlığımıza sunulmuştur.Belediye Başkanlığımız tarafından İmar Revizyonu Çalışmalarına geçilecektir.
3-İçeme suyu Kuyuları ve su isale hattı
Tepesidelik Mevkiinde yeni açılan 4 kuyunun analizleri,içme suyu etüt raporları tamamlanmıştır.İller bankası tarafından ihalesi yapılmış olup İhale sonucu ihaleyi kazanan Fetih Mühendislik tarafından proje yapım çalışmalarına başlanmıştır.
4-Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Kanalizasyon Projesi tamamlanmış olup onay aşamasından sonra İller Bankası tarafından Belediye Başkanlığımıza teslim edilecektir.Arıtma tesisinin oturacağı parsellerin Kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup,Trakya Kalkınma ajansının Atıksu arıtma tesislerine vereceği hibe ile tekrar gündeme gelmiş,ajanstan verilecek %75 hibeye göre Çevre ve Orman Bakanlığının hazırlamış olduğu 10000’lik Jet aeratörlü uzun havalandırmalı biyolojik arıtma projesi,İpsala Kanalizasyon Projesi ile birlikte revize edilerek uygulanacaktır.Projenin toplam maliyeti 1.191.318,00 TL olup 2012 yılı Fiyatları ile güncellemeler yapılarak Kalkınma Ajansına başvuru yapılacaktır.
 
YAPILAN İHALELER
 
1-2010/547028 2011 YILI TEMİZLİK İHALESİ
Duru Çevre Yönetim Sistemleri Ltd.Şti.
İhale Bedeli:961000,00-TL
 
2-2011/20849 2011 YILI ŞÖFÖR HİZMET ALIMI
Bezirhan İnşaat Taah.Turizm Tem.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.
İhale Bedeli:115789,68-TL
 
3-2011/32601  2011 YILI PARK VE BAHÇE BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ
Hakan Bilg.Day.Tük.Malları İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
İhale Bedeli:158949,00-TL
 
4-2011/8023 SU SAYAÇ OKUMA HİZMET ALIMI İŞİ
Pak Temizlik Turizm İnş.Pet.Ürünleri Ltd.Şti.
İhale Bedeli:255656,88-TL
 
5-2011/45619 HALI SAHANIN SENTETİK ÇİM İLE KAPLANMASI
PE-BA Tekstil İnş.Turizm San ve Tic.Ltd.Şti.
İhale Bedeli:53950,00-TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-2011/125460 MYO ÖNÜ,METEOROLOJİ YANI,KURTULUŞ İLKÖĞRETİM BAHÇESİ YOL YAPIM İŞİ
Serin Beton İnş.Taah.İnş.Malz.Haf.Taş.Gıda San.ve Tic Ltd.Şti.
İhale Bedeli:209000,00-TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-2011/130458 HASTANE CADDESİ YOL VE KALDIRIM YAPIM İŞİ
Nesim KELEŞ
İhale Bedeli:221212,50-TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-2011/114034 PANEL ÇİT İMALATI VE MONTAJI YAPIM İŞİ
Birlik Tel Örme İnş.Nak.Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti.
İhale Bedeli:109814,25-TL
 
 
 
9-2011/211088 2012 YILI 1 AY SÜRELİ TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ
Duru Çevre Yönetim Sistemleri Ltd.Şti.
İhale Bedeli:89450,00-TL
 
10-2011/183294 2012 YILI SU SAYAÇ OKUMA HİZMET ALIM İŞİ
Hakan Bilg.Day.Tük.Malları İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
İhale Bedeli:323962,12-TL
 
11-2011/183682 2012 YILI ŞÖFÖR HİZMET ALIM İŞİ
Bezirhan İnş.Taah.Turzm.Tem.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.
İhale Bedeli:149108,40-TL
 
12-2011/183685 2012 YILI PARK VE BAHÇE BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ
Hakan Bilg.Day.Tük.Malları İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
İhale Bedeli:278818,80-TL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN HARCAMALAR
 
1-İLÇEMİZ SU ŞEBEKESİNDE OLUŞAN SU ARIZALARI TAMİRİ: 46062,79 TL
 
Altuğ Ticaret,Süleyman Tetik sıhhı tesisatçılık,İbrahimoğlu yapı malzemeleri,Bamax karbut kelepçe döküm san.tic.ltd.şti.,umsak makine san.ve tic.ltd.şti.,Erdem ticaret sıhhi tesisat malz.
 
Uslu Motor tic.yedek parça:Pancar Motoru Alımı:5.003,20-TL
Çelkon Makine San.Su aboneleri mühür sökme takma işl.kull.malzeme bedeli:9.027,00 TL
2-KIRTASİYE GİDERLERİ : 10.732,35 TL
 
Toroslu kırtasiye,serhat kırtasiye,Akif İnan,Pusula çizgi Altı basım sanayi,Aktan ofset,Yavilioğlu reklam hizmetleri.ihale ilan bedeli.
 
3-NALBURİYE GİDERLERİ: 21.958,04 TL
 
Öztürkler nalburiye,studiomoderna turizm san.tic.ltd.şti.,Erol ticaret,Tarhan yapı malzemeleri, çavuş tic.keşan madencilik tic.ltd.şti.
 
4-BİLGİSAYAR MALZEMELERİ ALIMI :4.916,84 TL.
 
Hakan Bilgisayar,Kalender Bilgisayar
 
5-İŞ MAKİNASI,KAMYON VE FEN İŞLERİNE BAĞLI ARAÇLARIN ARIZA VE BAKIM GİDERLERİ : 58.768,77 TL
 
Marmara Makine,Tuzcular otomotiv,Süreyya-Hüseyin DENİZER,Hasan B.Çınar,Yakup oto elektrik,Petmezci tic.,Şahin motor yenileme,Güven dizel pompa yedek parça,Borusan Makine,Koru Ticaret, Selahattin Seven,Akman Damper,Hasan Yaradılmış,İsmail Hakkı sönmez.
Üçef Satış Dağıtım Hizm.tic.ltd.şti. Kar Küreme Aracı Alımı:8.319,00-TL
Devlet Malzeme Ofisi:Kırıcı ve Delici Alımı:19.585,71 TL
Palme Makine San.ve Tic.ltd.şti: Asfalt Kesme makinesı:5.310,00-TL
 
6-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE ALINAN ELEKTRİK MALZEMELERİ GİDERİ: 47846,52 TL
 
Şen Elektrik,Batı Elektrik
Hastane Caddesi aydınlatma,Belediye hizmet binası ve Cumhuriyet meydanı süsleme,Meydan ışıklandırması,Festival alanı,refüj ve tak aydınlatmasında kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı.
 
7-PARK,BAHÇE VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINAN MALZEME GİDERİ: 28921,40 TL
 
Önder Ticaret,Umsak San.tic.ltd.şti.,Metin Geçkin,Ergün Çar çiçekçilik,Yeşil fidancılık,Trakya tarımsal ticaret,Cemre Çiçekçilik,Köseler tic.,Ayaz Kazan Demir San.
Can Endüstriyel yapı çelik.kont.
 
8-BELEDİYE HİZMET BİNASI TAMİRATLARI,YOL,KALDIRIM VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE YAPILAN HARCAMALAR: 58575,28 TL
 
Genç Pen,Serin Beton,İslam Ürkmez,Metin Geçkin,Akpınar demir tic.ltd.şti.,Mert Çadır,
Muharrem çetin,Mutlu Yapı Malzemeleri tic.ltd.şti.Mipaş Mesken İnş.Paz.San.tic.aş.İstekler İnş.,Adnan Vural
Belediye ,Halk eğitim merkezi kaldırım düzenlemesi,ızgara yapımı için malzeme ve işçilik bedeli,Belediye Hizmet Binası tamiratları, Fen İşleri müdürlüğünce kullanılmak üzere kum ve çakıl alımı,Yol ,kaldırım ve Belediye hizmet binalarında tamirat için kullanılmak üzere inşaat malzemesi alımı
Akem Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Buzlanmayı önleyen silüsyon bedeli:8625,80 TL
Alım izalasyon hav.an.tic.ltd.şti.İtfaiye depoları izalasyonu:11977,00 TL
Keşan Belediyesi- Festival alanı asfalt döküm Bedeli: 45000,00-TL
 
9-SU KUYULARI,SÜS HAVUZLARI MALZEME ALIMI VE TAMİRAT İŞLERİ BEDELİ: 37238,64 TL
 
Detay Mühendislik,
 
      Çevre Denetim Birimi Raporu
 
           Şubat 2011 tarihinden itibaren 2872 sayılı Çevre Kanunun getirdiği kanunlara istinaden Çevre Denetim Biriminin yapmış olduğu çalışmalar;
 
1-Atık pillerin toplanması.
2-Bitkisel atık yağların toplanması.
3-Elektronik ve elektrik atıkların toplanması.
4-Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması.
5-Naylon poşetlerin zararları ile ilgili bilgilendirme.
6-Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğini önleme çalışmaları ve kömür satış yerlerinin denetlenmesi.
7-Tıbbi atıkların sterizasyon ve bertarafı.
8-Aylık çalışmalar.
 
1-Atık Pillerin Toplanması;
          
           2872 sayılı Çevre Kanunun getirdiği 31.08.2004 tarih ve25569 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmeliğe istinaden 07.02.2011 tarihinde İpsala Belediye’si ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ( TAP ) arasında protokol imzalanmış olup, belediye olarak çalışmalara başlamıştır.
Tap şirketinin okullar arası düzenlemiş olduğu Atık Pil Toplama Yarışması 07.02.2011 başlamış olup; bu süre zarfında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçip okullar da öğrencilere çevre bilincini geliştirmek ve düzenlenmiş olan atık pil yarışmasını bilgilendirmek için slaytlar hazırlanarak öğrencilere anlatılmıştır.
          
           30.05.2011 tarihinde yarışma sona ermiş olup okullardan toplanan atık piller öğrenci sayısına göre değerlendirilip okullara ödülleri belediye başkanı tarafından verilmiştir.
 

 
 
İlçe genelinde 80 kg atık pil toplanmıştır. Toplanan atık piller TAP şirketinin anlaşmalı olan Sürat Kargoya tutanak dâhilinde teslim edilmiştir.
 
 
2011-2012 Eğitim döneminde Atık Pil Toplama Yarışması 1 Kasım tarihinde başlanması ve 30 Nisan 2012 tarihinde bitirilecektir.
 
2- Bitkisel Atık Yağların Toplanması;
 
2872 sayılı Çevre Kanunun 19/04/2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrol Yönetmeliğine istinaden 26/05/2011 tarihinde Kolza Biyodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile  İpsala Belediye Başkanlığınca protokol imzalanmış olup; İpsala sınırları içerisinde bulunan atık bitkisel yağ üreticisi konumundaki; ev, restoran, lokanta, otel , pansiyon, yemekhane vb. yerlerde tam 15 tane esnafımızdan atık yağ toplanmaktadır.
 
Buatık yağları toplamadan önce esnafımıza bilgi verilip şirketle şözleşme yapmışlardır. Sözleşmeye şartlarında esnafımıza bidon bırakılıp atık yağları onun içine biriktirilmeleri istenmiştir.
İpsala belediye başkanlı tarafından Çevre ve Orman Bakanlığına, Bitkisel Atık Yağların toplanması ile ilgili olarak yetki devri  için  31/05/2011 tarihinde buşvurulmuş olup 07/07/2011 tarihinde yetki devri başvurumuz kabul edilmiştir.İpsala Belediye Başkanlığının yetki devri olduğu için bitkisel atık yağ vermeyen işyerlerine vb. cezai işlem uygulamakla  yükümlüdür.
 
 
3-Elektronik Eşyaların Toplanması;
 
2872 sayılı Çevre Kanunun göre Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) kontrolü Yönetmeliğine istinaden 05/09/2011 tarihinde İpsala Belediye Başkanlığı ve Exitcom  Recycling  Atık Taşıma Toplama Depolama Elektronik Sanayi Tic. Ltd. Şti. ile protokol imzalanmış olup ; 2011-2012 Eğitim döneminde okullarda eğitimlere başlanacak ve şirket tarafından temin edilen İç mekan kutuları dağıtılacaktır.
 
 
 
4-Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması;
 
2872 sayılı Çevre Kanununa göre 25/11/2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ömrünü Tamamlamış lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliğine istinaden 25/08/2011 tarihinde İpsala   Belediye  Başkanlığı ve Lokman Geri Kazanım Temizlik Nakliyat ve Kağıt Tic. A.Ş. ile protokol  imzalanmıştır. İlçe genelinde 6 tane Oto Lastik Tamircisi bulunduğundan ÖTL ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
 
 
 
 
5- Naylon Poşetin Zararları İle İlgili Çalışmaları;
 
2872 sayılı Çevre Kanununa göre 24/06/2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıklarının kontrol Yönetmeliği kapsamında 04.02.2011 tarihindeki toplantıda İpsala Belediye Meclis Üyelerine ambalaj atıklarının zararları sunum halinde anlatılıp belediye sınırları dâhinde bulunan market, alışveriş merkezleri, satış noktaları, pazar yeri vb. yerlerde naylon poşet yerine doğada çözüne bilen poşet kullanımın yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalara başlatılması için karar alınmıştır. 2010-2011 eğitim döneminde naylon poşetin zararları okullarda sunum halinde öğrencilere sunulmuştur.
23/06/2011 tarihinde toplanan İpsala Belediye Encümen Kararına istinaden market, alış-veriş merkezleri, satış noktaları, pazar yeri, fırın ve unlu mamul üreten ve satan işyerleri naylon poşet, özellikle siyah naylon poşetin insan sağlığına ve çevreye zararlı olduğundan  dolayı doğada çözünebilen poşet kullanmalarına için esnaflarımıza tebliğ edilecektir.
 
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle NAYLON POŞETE HAYIR diyerek Kampanya başlatılarak İpsala halkımıza 1600 tane bez torba dağıtılmıştır.
 
 
 
6- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğini Önleme ve Satış Yerlerini Denetleme
2872 sayılı Çevre Kanunun 13 /01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğince 2010-2011 dönemleri arasında kömür satış yerleri ve apartmanlarda kullanılan kömürlerin denetlenmesi ve katı yakıt kazan işletme ve bakım onarım talimatının dağıtımı yapılmıştır.
Aylık olarak denetlenen yerlerin raporları İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yapılan denetimler sırasında katı yakıt ile ilgili bilgi verilmiş olup kalorifer kazanlarının ateşçi belgeleri olmayanları belirlenip kurallara uymalarına uyarılar yapılmıştır.

7- Tıbbi Atıkların Sterizasyon ve Bertaraf
 
2872 sayılı Çevre Kanununa 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğine göre İpsala Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Tıbbi Atık Üreticilerin ’den kaynaklanan tıbbi atıkların Sterize edilmesi yöntemiyle bertaraf işleri 15/01/2011 tarihinde İpsala Belediye Başkanlığı ile Şafak Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. protokol imzalanmış olup, aylık çalışmalar halinde tıbbi atıkların kg takibi ve tıbbi atık üreticileri ile şirketin sözleşme yapmalarını sağlanmıştır. Bu sözleşmeye istinaden Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre tıbbi atık üreticilerinden İpsala Belediyesince ücretlerinin belirlenip, yatırılmasını sağlamaktır. Tıbbi atıklar haftanın belirli günlerinde toplanarak ve kilo takibi yapılarak 01.01.2011 ve 30.11.2011 tarihleri arasında 3833 kg tıbbi atık toplanmıştır. Şafak Temizlik Şirketinin elemanları tarafından sterizasyon için Edirne’ye sevk edilmektedir.
8-Aylık Çalışmalar
 
Düzenli olarak çöp döküm sahasının kontrolünün yapılması,
Düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne aylık çalışmaların yazışmalar yapılmıştır,
İlçe sakinlerinden gelen yazılı ya da şifai şikayetlerin değerlendirilmesi yapılmıştır,
2011-2012 eğitim döneminde 6 okulda geri dönüşüm bilgilendirme eğitimleri ( atık piller, bitkisel yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, elektronik atıklar, naylon poşetlerin zararları, Kağıt-karton, cam, metal, plastik) yapılmıştır.
 
  5.5-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
          
           2011 Mali Yılında Müdürlüğümüze 532 Adet Gelen Evrak,781 Adet Giden Evrak Kaydı yapılmıştır.
        
          2011 Yılında 3 Adet Kaçak Yapı tespit edilerek mühürlenmiştir.
 
           2011 Yılı içinde Kaçak Olarak Yapıldığı tespit edilen yapılar için 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince verilen kesinleşmiş para cezası : 2 Adet
           2011 Yılı içinde kaçak olarak tespit edilen ve ruhsata uygun hale getirilen yapı sayısı 1 adet
           2011 yılı içinde Belediyeden izin alınmaksızın yapılan 1 adet kol duvarı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiştir.
           2011 yılı içinde mal ve can emniyetini tehdit ettiği gerekçesi ile 1 adet mühürleme işlemi yapılmıştır.
 
                                              2011 YILINDA ALINAN YAPI RUHSATLARI
 
                                              1-İdris ÇAĞAN                                            2011/1
                                              2-Serpil KALE                                              2011/2
                                              3-Sinan DAĞ                                                2011/3
                                              4-Hatice İŞLEK                                            2011/4
                                              5-Gülsüm Güler EKER                                 2011/5
                                              6-Sebahat ÇAM                                            2011/6
                                              7-Mehmet KARGI                                        2011/7
                                              8-Soylu Tarım ürünleri Ltd.Şti.                     2011/8
                                              9-Cemali BEK                                               2011/9
                                              10-Nusret ÇAĞAN                                       2011/10
                                              11-Fatma ALDIRMAZ                                 2011/11
                                              12-Yaşar Makine San.Tic.Ltd.Şti.                 2011/12
                                              13-Yaşar Makine San.Tic.Ltd.Şti.                 2011/13
 
                                              Not:2011 Yılı İçinde 13 Adet Yapı Ruhsatı Verilmiştir.
 
2011 Yılında Alınan Yapı Kullanma İzin Belgeleri
 
                                  1-         Göksel YILMAZER                         2011/1
                                  2-         Nevin YALÇIN                                2011/2
                                  3-         Fatma ANLAŞ                                  2011/3
                                  4-         Serdar GÜL                                       2011/4
                                  5-         Ahmet BAYRAKTAR                     2011/5
                                  6-         Mustafa AKIN                                  2011/6
                                  7-         Sait ÇELİK                                       2011/7
                                  8-         Ferhat DUBRİCE                             2011/8
                                  9-         Hatice İŞLEK                                               2011/9
                                  10-       Sebahat ÇAM                                    2011/10
                                  11-       İsmail BAYRAKTAR                       2011/11
                                  12-       Gürsel ŞİMŞEK                                2011/12
                                  13-       Mahmut OKTAY                              2011/13
                                  14-       Mehmet – Ali DURMAZ                  2011/14
                                  15-       Cemali BEK                                      2011/15
          
                       Not: 2011 Yılı içinde 15 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.    
                     
                                              2011 Yılında Alınan (Müştemilat)
                                  1-         Güllühan ÇOLAK                             2011/1
                                  2-         Hasan Hüseyin GÖKÇE                   2011/2
                                  3-         Süleyman-İsmail GÜRKAN             2011/3
                                  4-         Ömer GÜLEK                                   2011/4
                                  5-         Ahmet DÜZOVA                             2011/5
                                  6-         Şükrü OĞUZ                                     2011/6
                                  7-         Süleyman ISIN                                  2011/7
                                  8-         Gürkan TOROSLU                           2011/8
                                  9-         M.Metin BALCILAR                                   2011/9
 
                                              2011 Yılında Alınan Yıkım Ruhsatları
 
                                  1-         Fatma ALDIRMAZ                          2011/1
 
                                  2011 Yılında 9 Adet Müştemilat Yapı Ruhsatı Verilmiştir.
                                  2011 Yılında 1 Adet Yıkım Ruhsatı verilmiştir.
                                             
 
            5.3-Mali Hizmetler Biriminde sunulan Hizmetler;2011 Mali yılı içinde Mali Hizmetler Birimi olarak Gelir ve alacakların tahsili, Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilen değerler ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri yapılmıştır.
                  Mali Hizmetler Birimine bağlı olarak çalışan Gelir tahakkuk servisince 2011 yılında 48 adet yeni su abonesi yapılmış,184 adet bozuk su sayacı tamiri yapılarak yerlerine takılmıştır. İlçemiz Hoparlörleri ile çeşitli etkinliklere ait Resmi ve Özel ilânlar yapılarak ilân zabıtları düzenlenmiş ve ilgili dairelere ve kişilere gönderilmiş ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
                 Belediyemiz Evlendirme memurluğu tarafından 2011 yılında 74 çiftin evlenme işlemleri yapılmış ve aile cüzdanları kendilerine verilmiştir.
                  Belediyemiz Ambar memurluğunca 2009 yılı içinde belediyemize alınan malzemelerin ambar giriş ve çıkış işlemleri yapılarak ilgililerine teslim ve tesellüm edilerek kayıtlara intikal ettirilmiştir.
           
 


      
 
 
6-      Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
 
6-1-          5393 sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından,
6-2-          5393 sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 
            Mali işler dışında kalan diğer işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından
             İçişleri Bakanlığı,Mali işler açısından Sayıştay tarafından denetlenir.
 
II-AMAÇ VE HEDEFLER
 
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
 
·         2000 tonluk yer altı su deposu ve bu depoya ait isale hattının yapılması.
·         Belediye çalışanlarının performanslarını artırmak amacı ile eğitim ve seminerlerin daha sık yapılmasını sağlamak.
·         Halkı bilinçlendirmek maksadıyla yılda en az iki kez halka açık seminer veya konferanslar düzenlemek.
·         Katı atıkların (çöplerin) ayrı renk poşetler kullanmak yöntemiyle ayrıştırılması ve kanunlara uygun olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamak.
·         Çöp depolama yerlerinin rehabilite edilmesi.
·         Her mahallede en az bir bölgenin ağaçlandırılması.
·         Tüm hayvan bakım ahırlarının şehir dışına çıkarılmasının sağlanması.
·         Yapılacak anket sonuçlarına göre kamuoyunun talepleri doğrultusunda öncelikli projelerin belirlenerek hayata geçirilmek.
·         Belediye web sitesinin kullanımını yaygınlaştırmak.
·         Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik faydaların sağlanması için sınır ötesi işbirliği projesini hazırlamak.
·         İlçemizde yapımı tamamlanmamış ve açılması öngörülen yolların (asfalt, sathi, bordür ve taş ) yapılması.
·         Halkımızın ihtiyacı olan sosyal amaçlı mekanları yaratmak, devamlılığını sağlamak.
·         İlçemiz dahilinde trafik ilgili sorunları çözmek ve amaçlı çalışmalar yapmak
·         Halkımızı rahatsız eden görüntü kirliliğine neden olan sorunların ortadan kaldırılması.
·         Yağmur suyu kanalı olmayan sokakların kanallarının yapılması.
·         Kanalizasyon sistemimizin en kısa zamanda yaparak şebekeye dahil etmek.
·         İmar planında ayrılmış alanlarda yeni parklar yapılması, fidanlıklar oluşturulması, rekreasyon alanları ile çocuk parkları yapılması.
·         Tıbbi atıkların toplanması ve yok edilmesi organizasyonunu yapmak
·         Ruhsatsız işyerleri kontrol edilerek, ruhsatlandırılmasını sağlamak.
·         Başıboş hayvanların kontrol altına alınması.
·         İlçemiz imar planına göre sağlıklı, uygun ve estetik, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yapılaşmasını sağlamak.
·         Sürekli inşaat denetimlerinde bulunarak ilçemizdeki kaçak yapılaşmayı önlemek
·         İlçemizdeki sosyal ve kültürel alt yapı alanlarının kamulaştırmalarını yapıp, modern şehircilik planlamasının oluşumunu sağlamak
·         İlçemizde yıkılacak derecedeki tehlikeli binalar, enkaz ve birikintilerin tespiti yapılarak ortadan kaldırılmasını sağlamak
·         İlçemiz hali hazır haritası ile kadastral haritasını sayısallaştırarak, ilçemiz şehir imar planı revizyonunun dijital ortamda yapılması ve ya yaptırılması.
 
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
 
·         Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir İpsala yaratmak
·         Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek.
·         Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek.
·         Tüm belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz İpsala halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek.
·         Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak.
·         Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek.
·         Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek.
·         Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak.
·         İnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek.
·         Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak.
·         Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek.
·         Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak
·         Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek.
 
III- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 
A-    Mali Bilgiler
1-      Bütçe Uygulama Sonuçları
         
 2011 yılı gelir durumu aşağıda çıkartılmıştır.
                                              
 
2011 YILI                  Bütçe                          11.875.561,30 TL
                                               Toplam Tahakkuk       10.661.893,64 TL
                                               Tahsilat                         8.070.825,42 TL
                                               Devir                            2.591.068,22 TL      
                                               Tahsilat Oranı                         % 75
                                               Gerçekleşme Oranı                % 90            
 
 
 
           

 


Dağılımı
Vergi Gelirleri    609.313,90 TL
Vergi Dışı Gelirler      7.461.511,52 TL
Sermaye Gelirleri              -              Alınan bağış ve yard.       -
Fonlar                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2011 Yılı gider durumu aşağıda çıkartılmıştır.
2011 YILI                  Bütçe                                                11.875.561,30 TL
                                               Gider                                                  8.170.448,08 TL
                                               İptal olunan ödenek                           3.705.113,22 TL
                                               2012 yılına devir eden ödenek                              - TL
 
                                               Gerçekleşme Oranı              %69   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dağılımı
Personel Giderleri                     2.262.049,49 TL     
Sos.Güv. Kur. Dev. Prim Gid.     310.476,86 TL    
Mal ve Hiz. Al. Gid.                 4.576.611,67 TL     
Faiz Giderleri                                 51.912,22 TL     
Cari Transferler                            395.931,44 TL 
Sermaye Gid.                               573.466,40 TL
Toplam                                     8.170.448,08 TL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GELİRLER:
 
           Belediye Başkanlığı özel bütçe ile kurulmuş olup kendi gelirleri ile kendi harcamalarını karşılamaktadır. Belediyemizin 2011 yılı Tahsilât Toplamı 8.170.448,08.-TLdır. Bunun 2.598.236,03.-TL’si 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince İller Bankasından gelmiştir. Geriye kalan 5.572.212,05.-TL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiştir. 2.591.068,22.-TL alacak 2012 yılına devretmiş olup tahsiline devam edilmektedir.
 
BÜTÇE HEDEF VE GERÇEKLEŞMELERİ İLE MEYDANA GELEN SAPMANIN NEDENLERİ
 
            Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda da görüleceği üzere Gelir Bütçesi fazla tahmin edilmiştir. Ayrıca Belediyemiz tahsilâtlarının sağlıklı tahsilât yapılamamasından dolayı, beklenen yardım ve bağışların gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonraki yıllarda daha gerçekçi bütçe yapılacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
BELEDİYEMİZ BORÇLARI LİSTESİ
 
 
          
2011 YILI VADESİ GEÇEN RESMİ KURUM EMANET BORÇLARI : 172.957.00.-TL.
 
GELİR VE STOPAJ VERGİSİ                                           :             37.482,31.-TL.
DAMGA VERGİSİ                                                             :              9.426,13.-TL.
1/3-1/6-2/3 KDV                                                                   :           33.146,50.-TL.
EMEKLİ KESENEKLERİ                                                  :                             -TL.
SİGORTA                                                                            :           21.439,50.-TL.
            SENDİKA AİDATLARI                                                    :             23.362,65.-TL.
            KÜLTÜR VARLIKLARINI KARUMA PAYI                   :            48.099.91.-TL
 
2011 YILI YILLARA SARİ BÜTÇE EMANETLERİ BORÇLARI  :  1.217.908,33.-TL             
32001 (2011 YILINA AİT BORÇLAR)                                         :           935.615,29.-TL
32002 (2010 YILINA AİT BORÇLAR)                                         :             64.143,09.-TL.
32003 (2009 YILINA AİT BORÇLAR)                                         :             57.615,96.-TL.
32004 (2008 YILINA AİT BORÇLAR)                                         :             61.366,11.-TL.
32005 (2007 YILINA AİT BORÇLAR)                                         :             73.281,00.-TL.
32006 (2006 YILINA AİT BORÇLAR)                                         :             25.886,88.-TL
 
2-      Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
 
Mali tablo kavramını daha açık bir şekilde ortaya koyabilmek için muhasebenin tanımını bilmek gerekir.  Muhasebe, “Mali karaktere sahip olayları para birimi ile ifade ederek sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, raporlayan ve bu raporları yorumlayan bir mali sanattır” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkıldığında, muhasebenin yerine getirdiği raporlama işlevi “Mali Tablo” kavramını doğurmaktadır. Buna göre mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kuruluşun mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler.
 
Mali raporlama ile genel olarak kaynakların dağıtımı, uygulanan mali politikaların etkileri ile ileriye yönelik politika oluşturulması ve karar verilmesinde, kamu idaresinin mali durumu, performansı ve nakit akımları hakkında kullanıcılara kapsamlı bilgi sağlar. Mali tablolar kamu idarelerinin;
 
·         Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını,
·         Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını,
·         Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini,
·         Malim durum ve mali durumdaki değişiklikleri,
·         Faaliyetlerdeki performans, etkinlik ve başarısını,
·         Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını,
·         Mali işlemlerde saydam olup olmadıklarını ve hesap verebilirliğini gösterir.
 
            Mali tablolar bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için; kamu idarelerinin varlıklarını, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir. Mali tabloların, kullanıcıların karşılaştırma yapabilmelerini mümkün kılmak için son üç dönemin verilerini de içermeleri ve herkes tarafından anlaşılmalarını sağlayacak şekilde ve açıklamaları ile birlikte hazırlamaları esastır.
 
            5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden İç İşleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aşağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir.
 
a) Mizan cetveli (Örnek-76)
b) Bilanço  (Örnek-77)
c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78)
ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79)
d) Nakit akım tablosu (Örnek-80)
e) Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu (Örnek-81)
f) İç borç değişim tablosu (Örnek-82)
g) Dış borç değişim tablosu (Örnek-83)
ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek-84)
h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85)
ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86)
i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87)
j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88)
k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89)
l)  Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90)
m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91)
n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92)
o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93)
ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94)
 
            Bu faaliyet raporunun ekinde;
 
·         2011 yılı kesin mizanı Bkz. Ek-1-
·         Bilanço Bkz. Ek-2-
tablolarına yer verilmiştir.
 
 
 
3- Mali Denetim Sonuçları
1- 5393 sayılı Belediye Kanunu 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından 2011 yılı gelir ve giderleri denetlemiş olup, denetim raporu ektedir.
Bkz. Ek-3-
 
B-    Performans Bilgileri
            Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiştir.
 
IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a.      Üstünlükler
1.      Teknolojik gelişmelere uygun bir yapılanmanın olması
2.      Değişen mevzuatın yakinen takip edilmesi, yeni mevzuat konusunda personelin eğitimi için düzenlenen seminerlere personelin katılımının sağlanması.
3.      Vatandaşların ödemelerini en fazla 5 dakikada yapabilmesi.
4.      Belediyemizdeki teknolojik donanım ve yazılımların yeterli olması.
b.      Zayıflıklar
1.      Yasalarla tanımlanan gelir kaynaklarının yeterli olmaması.
2.      Araç parkurumuzun yeterli olmaması
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 
 
Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
 
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 30/03/2012
 
 
 
                                                                                                                Mehmet KARAGÖZ
                                                                                                                Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
 
 
Mali Hizmetler Birim yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
 
Bu  İdare faaliyetlerinin Mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,Kamu kaynaklarının etkili,Ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere İç Kontrol süreçlerinin işletildiğini,izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin üst yöneticiye raporlandığını beyan eder idaremizin 2011 Faaliyet raporunun “III/A-Mali bilgiler“ bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 30/03/2012
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Ahmet TÜRENLİ
                                                                                                            Mali Hizmetler Müdür V.
 
 
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Bu habere toplam 2 yorum yazılmıştır.

Moloz Hattı [ 22 Mart 2017, 23:51 ]
<a href="http://www.ayazyapinakliyat.com/moloz/istanbul-belediyesi-moloz-hatti">moloz hattı</a> moloz hattı hizmetinin amacı yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumaktır. Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre için lütfen moloz atıklarınızı alo moloz hattı hizmetini arayarak attırınız. Moloz hattı ile çok uygun fiyatlara moloz atım hizmeti alabilirsiniz. İstanbul moloz atımı için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Fehmi Kırkağaç [ 22 Mart 2017, 23:49 ]
moloz hattı diye bir hizmet kurulmuş ancak her yere kaçak döküm yapılıyor http://www.ayazyapinakliyat.com/moloz/istanbul-belediyesi-moloz-hatti

Yorumların tamamını okumak için tıklayın.

Haber ve Duyurular

En Çok Okunan Haberler

İpsala Belediyesi | www.ipsala.bel.tr | 2009 | Mydesign